Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
Société Suisse d'Ultrasons en Médecine
Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina

 

 

 

 

Technik

Informationen folgen

 

Präsident der Arbeitsgruppe:

dipl phys. Bernhard Gassmann
Meso International GmbH, Göhrenerstrasse 4, D-10437 Berlin
Tel. +49-(0)30 44 30 88 50
Tel. +49-(0)3727-9697-0, Fax +49-(0)3727-9697-29

 

Disclaimer | Contact | © 2005- 2018 Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin