Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
Société Suisse d'Ultrasons en Médecine
Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina

 

 

 

 

 

Kongresse 2017

 

Kongresse 2018

 

14. bis 16. November 2018: 42. Dreiländertreffen, Basel

Disclaimer | Contact | © 2005- 2017 Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin